+420 736 461 515
info@asi-cs.cz
Podávání žádostí je nyní
zavřeno

Žádosti ASI-CS>Projekty

Projekty

Zobrazit časové období od  do  žadatele

202501: Světlo do věznic
Vězeňská duchovenská péče z.s.

Rozpočet:950 000 CZK
Žádost o příspěvek:535 000 CZK
Schválený příspěvek:120 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Záměrem projektu je: 1) šíření duchovní literatury do věznic pro odsouzené, rodiny odsouzených, obviněné a zaměstnance věznic. V celé ČR je dohromady 35 věznic a více jak 20 000 odsouzených v různých typech věznic. V každé věznici jsou knihovny, kam je možné přispět nejen Biblemi, ale další duchovní literaturou - jitřenky, zkušenosti a příběhy lidí, kteří uvěřili v Pána Boha, teologické knihy, duchovní poezie, letáčky, diáři s biblickými verši apod. Výborný je například misijní časopis Za obzorem. Dobrovolníci by mohli také duchovní knihy podle individuálních potřeb doporučovat a půjčovat sami, případně i darovat, a to nejen odsouzeným, ale i rodinám odsouzených a personálu věznice. 2) podpora křesťanských akcí ve věznicích. Ve věznicích je možné uskutečňovat křesťanské koncerty, besedy s lidmi, kterým Pán Bůh změnil život apod. Ve věznici Valdice se od září roku 2016 jednou měsíčně uskutečňují pravidelné sobotní bohoslužby. Během jedné soboty se konají dvě bohoslužby za sebou pro rozdílné skupiny odsouzených. Takto se střídají čtyři skupiny. 3) Podpora propuštěných mužů a žen.

Zobrazit více

202502: Evangelium zdarma pro každého
České sdružení Církve adventistů sedmého dne

Rozpočet:320 000 CZK
Žádost o příspěvek:120 000 CZK
Schválený příspěvek:120 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Tento projekt navazuje na předchozí projekty a pokračuje v přípravě materiálů pro službu v programu "Evangelizace knihami". Dobrovolníci v tomto programu nabízí lidem, kteří projeví zájem o duchovní otázky, biblické poselství zaznamenané v knihách a dalších formátech zcela zdarma. Cílem je odstranit všechny překážky (dostupnost materiálů, finanční překážky, předsudky), aby poselství dobré zprávy o Boží lásce, Kristově milosti a přítomnosti Ducha svatého, mohl poznat každý, kdo má zájem naslouchat. Nejčastěji se knihy a další tiskové materiály nabízí přes "stolečkovou" evangelizaci (dále SE), zásobováním knihobudek (dále KB), přes Výstavy zdraví, rozdáváním na společenských událostech, na misijních mládežnických letních programech, ale také přes osobní kontakty a dalšími kreativními způsoby. E-knihy a audioknihy jsou nabízeny současně s papírovými knihami, formou odkazů přes QR kódy na papírových záložkách. Záměrem projektu "Evangelium zdarma pro každého" je zajištění dostatečného množství kvalitních tiskovin, pro službu stále většího počet dobrovolníků ochotných sloužit v terénu, a pro uspokojení stále většího zájmu lidí, o nabízené materiály. Kvalitní obsah tiskovin zajišťujeme ekonomickými reedicemi již nevydávaných vhodných knih, překladem zahraničních materiálů a podporou místních autorů. Je zajímavé, že lidé si obecně stále více kladou vážné otázky a více hledají odpovědi. Bible tyto odpovědi nabízí, a proto je třeba připravovat knihy a další materiály, které lidem odpovídají srozumitelným, současným jazykem, jsou realizovány v zajímavém designu a pro čtenáře jsou zdarma. Dobrá, kvalitní literatura, nabídnutá zdarma důvěryhodným člověkem, má velký potenciál oslovit hledající lidi a změnit a zachránit jejich životy.

Zobrazit více

202503: Misijní škola Eden
Rest CZ, s.r.o.

Rozpočet:184 400 CZK
Žádost o příspěvek:129 160 CZK
Schválený příspěvek:100 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Misijní škola Eden je 11-měsíční misijně-vzdělávací kurz pro počet do 8 mladých lidí ve věkové skupině 18-40 let. Tento kurz, který obsahuje jak praktickou činnost, tak teorii, obsahuje následující 4 oblasti: a) učednictví & identita b) biblické studium & evangelizace c) zdravotně misijní práce d) praktické dovednosti Mladý člověk věnuje rok svého života Pánu Ježíši, během kterého prohloubí vztah s Bohem a získá vzdělání pro službu v oblastech, do kterých Bůh jednotlivého absolventa povolá.

Zobrazit více

202504: Vedení dětí a jejich rodin ze sociálně vyloučeného prostředí ke Kristu
Společnost Pohlazení

Rozpočet:445 000 CZK
Žádost o příspěvek:130 000 CZK
Schválený příspěvek:60 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Činnost společnosti Pohlazení je zaměřena především na děti z azylových domů a sociálně slabých rodin (ale také na jejich rodiče) za účelem motivace k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, ale především křesťanských duchovních hodnot. Spolek Pohlazení připravuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí i jejich rodičům individuální i společné poznávací výpravy a pobyty, exkurze do výrobních i zemědělských podniků, kulturní a společenské zážitky. Podporuje jejich integrační, výchovné a vzdělávací aktivity - letní skautské tábory, tematické víkendové pobyty, zájmové kroužky, doučování, u starších výběr učiliště či střední školy, ale také pomáhá s jejich zdravotními potřebami - brýle, zubní ošetření, rovnátka apod. Členové spolku motivují děti i jejich rodiče k lepšímu životu zdravým, užitečným, smysluplným a radostným trávením volného času, pozitivními vzory, odpovědnější péčí o zdraví i kvalitnější přípravou do školy a informovanou volbou dalšího vzdělávání a povolání.

Zobrazit více

202506: Služby Dobrovolnického centra Protěž
Dobrovolnické centrum Protěž

Rozpočet:600 000 CZK
Žádost o příspěvek:250 000 CZK
Schválený příspěvek:50 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

DC Protěž již 20 let pomáhá znevýhodněným osobám. Pomáháme seniorům, zdravotně postiženým, rodinám v nouzi, lidem bez přístřeší a migrantům řešit jejich životní potřeby, na které sami nestačí. Ve spolupráci s Potravinovou bankou zajišťujeme potravinovou pomoc, provozujeme bezplatnou práv. a psych. poradnu, organizujeme přednášky. Se seniory, kteří žijí v domovech seniorů, se pravidelně setkáváme u studia Bible. Lidem, se kterými máme možnost se setkávat a pomáhat jim, přinášíme zvěst evangelia.

Zobrazit více

202507: Ten, který přichází
Elisha Ministries, z.s.

Rozpočet:470 000 CZK
Žádost o příspěvek:100 000 CZK
Schválený příspěvek:100 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Distribuce knih Ten, který přichází a Ten, ktorý prichádza. Jedná se o český a slovenský překlad knihy Messiah vydané nakladatelstvím Pacific Press Publishing Association. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould Whiteové. Kniha Ten, který přichází se rozšiřuje zdarma v knižní podobě (paperback), v elektronických formátech pro čtečky, a také v namluvené formě ve formátu MP3. Záměrem je seznámit širokou veřejnost s osobou a dílem Ježíše Krista s důrazem na jeho brzký druhý příchod.

Zobrazit více

202508: Zdravá školka - zdravé vztahy
Mateřská škola Zdraví s.r.o.

Rozpočet:177 500 CZK
Žádost o příspěvek:135 000 CZK
Schválený příspěvek:100 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Projekt s názvem "Zdravá školka - zdravé děti" je opět navazující, nyní se však s dětmi chceme zaměřit na podporu zdravých vztahů - mezigeneračních, s handicapovanými lidmi a se zvířaty a přírodou a to mj. formou setkání organizovaných v domově pro seniory, v sociálních službách a také výletů do přírody, Chceme u dětí rozvíjet sociální dovednosti, posílit jejich vztah k přírodě a zvířatům a podpořit inkluzi a porozumění mezi různými skupinami lidí.

Zobrazit více

202509: Tabita
Sbor církve adventistů sedmého dne v Sokolově

Rozpočet:370 000 CZK
Žádost o příspěvek:90 000 CZK
Schválený příspěvek:40 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Sociální a misijní projekt sokolovského sboru církve adventistů Tabita funguje od 1.3.2015. Do projektu se zapojují lidé ze sboru Sokolov. O potřebné, seniory, nemocné a různě handicapované se stará společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou tým lidí. Pravidelně, někdy jen příležitostně podle potřeby, je navštěvují v jejich domácnostech a plní některá jejich přání pro zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Senioři, handicapovaní lidé bývají často velkým duchovním obohacením pro svoje pečovatele, lidi s nízkými příjmy, a také naopak. Pečovatelé se s potřebnými modlí a posilují navzájem ve víře. Praktickou pomocí starším, nemocným či opuštěným si za malý přivýdělek lidé s nízkými příjmy zlepšují chudý rodinný rozpočet.

Zobrazit více

202510: Nízkoprahové bohoslužby
Sbor církve adventistů sedmého dne v Sokolově

Rozpočet:105 000 CZK
Žádost o příspěvek:80 000 CZK
Schválený příspěvek:30 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Zajištění pravidelných misijních nízkoprahových online adventistických bohoslužeb každou sobotu a jednu sobotu každé čtvrtletí osobně na sokolovské faře. Obsahem je srozumitelné zvěstování evangelia Pána Ježíše Krista všem příchozím prostřednictvím hudby, zpěvu, filmu, divadla, slova, šíření adventistické literatury, základní pomoci chudým a vytváření nových adventistických skupin napříč celou Českou republikou. Pravidelné setkávání na bohoslužbě v Horním Slavkově - jedenkrát měsíčně v kavárně zdejšího města.

Zobrazit více

202511: PTD Pathfinder
Klub Pathfinder z.s.

Rozpočet:300 000 CZK
Žádost o příspěvek:120 000 CZK
Schválený příspěvek:120 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

PTD Pathfinder, nebo-li “Pošli to dál”, je projekt sestávající z 6 víkendových setkání po dobu 2 let zaměřený na věkovou kategorii dětí od 13 do 15 let. Cílem projektu je neformální vzdělávání, jenž má napomoci mladým lidem při osobních rozhodnutích v klíčových otázkách, které se dotýkají právě jejich věku - vztahy, škola, hodnoty, etika, sexualita, pokušení, Bůh a víra, práce s Biblí, objevení svých darů, sebe porozumění, atd. Zaměřujeme se na rozvoj všech rozměrů osobnosti - fyzické, psychické, sociální a předně duchovní. Snažíme se vytvářet příležitosti: k poznávání sebe sama v různých situacích, k hledání odpovědí na otázky mladých lidí, k prožívání dobrodružství, k tomu být užitečným pro druhé, k objevování Božích cest pro jejich život. Ale také je to příležitost budovat společenství a smát se s kamarády.

Zobrazit více

202512: Společně k cíli s Dětskou skupinou na křesťanských základech
Klub EvaJos z.s.

Rozpočet:1 316 414 CZK
Žádost o příspěvek:200 000 CZK
Schválený příspěvek:80 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Odstěhováním z města na venkov a neformálním setkáváním s dětmi a rodiči dalo vzniknout v roce 2020 komunitnímu prostoru Klub EvaJos z.s. Utváříme prostor na křesťanských základech. Tento rok spolek zakládá Dětskou skupinu pro děti ve věku do 3 let. Místem výuky je klidné venkovské prostředí. Dává hluboký smysl začít vyučovat principům zdravého životního stylu (New start) u dětí již v nejranějším věku. Dále děti i rodiče vyučovat soběstačnosti ekologickým pěstováním. Učit děti vlastní činností, i pozorováním a citlivým přístupem k sobě navzájem. Podpora zaměstnanosti na venkově.

Zobrazit více

202513: Youth for Jesus a Dotkni sa neba 2025 Bratislava
Maranatha z.s.

Rozpočet:2 000 000 CZK
Žádost o příspěvek:200 000 CZK
Schválený příspěvek:200 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

YOUTH FOR JESUS (Mladí pre Ježiša) je iniciatíva mladých ľudí, ktorí túžia byť užitoční pre svoje okolie a sú odhodlaní šíriť dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí na území Slovenska a Českej republiky. Je neoddeliteľnou súčasťou niekoľko mesačného evanjelizačného programu DOTKNI SA NEBA, ktorý je organizovaný jednotlivými zbormi. Súčasťou programu je tiež duchovný rozvoj zapojených ľudí, štúdium Biblie, modlitebné skupinky, služba dobrovoľníkov, tréning, prednášky a semináre.

Zobrazit více

202514: Když nás dělí v okně mříž
Spolek beruška sedmitečná, z. s.

Rozpočet:306 040 CZK
Žádost o příspěvek:246 040 CZK
Schválený příspěvek:120 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Na vlastním příběhu seznámení širší veřejnosti o tabuizovaném tématu vězení. Jak a proč se tam může člověk dostat, jak to zvládnout, když se něco takového v rodině přihodí. A také jako prevence kriminality u dospívajících dětí. Zejména psychologická pomoc dětem, které často trpí uvězněním jednoho z rodičů nejvíce. Z vlastních prožitků předat zkušenost s Božím vedením v těchto těžkých situacích.

Zobrazit více

202515: Pomáháme srdcem - Úsměv nejen pro Kryštofa
Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa

Rozpočet:2 901 750 CZK
Žádost o příspěvek:493 500 CZK
Schválený příspěvek:120 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Úsměv nejen pro Kryštofa již čtvrtým rokem pomáhá zejména onkologicky nemocným a zejména sociálně slabým klientům a jejich blízkým. Pomáháme jim zorientovat se v situaci, poskytujeme veškeré sociální poradenství včetně finančních příspěvků sociálně slabým, zabezpečujeme psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické poradenství. Provozujeme bezplatnou sociální, právní a terapeutickou poradnu, pořádáme pro naše klienty workshopy a přednášky. Při všech konzultacích s našimi klienty se aktivně snažíme šířit evangelium, protože mnozí z nich se ocitají v mezních životních situacích, ve kterých víra a naděje je velice důležitá a terapeutická. Počet placených pracovníků projektu: 7 Počet dobrovolníků v projektu: 15

Zobrazit více

202516: Rosteme spolu v Malině
Základní škola a Lesní mateřská škola Malina z. s.

Rozpočet:2 420 000 CZK
Žádost o příspěvek:110 000 CZK
Schválený příspěvek:110 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Neformální činnost s dětmi a rodiči dala v roce 2020 vzniknout Komunitnímu prostoru Malina. Od září 2021 provozujeme Lesní mateřskou školu Malina. Tvoříme prostor, kde se držíme křesťanských hodnot. Jedním z pilířů je místo výuky - PŘÍRODA je učebnou a přímým zdrojem bádání. Výuka v přírodě přináší osobní zkušenost zdravého životního stylu (NEW START). Děti vzděláváme v rozmanitých oborech skrz reálné objekty, učí se vlastní činností. Pozornost je věnována propojení vědomostí s praxí, hodnotám a sociálním dovednostem. Činnost probíhá v atmosféře úcty a respektu na všech úrovních (lektor či průvodce - děti - rodiče), směřuje k osobním vztahům a rodinné atmosféře.

Zobrazit více

202517: Malina učí
Základní škola a Lesní mateřská škola Malina z. s.

Rozpočet:630 000 CZK
Žádost o příspěvek:80 000 CZK
Schválený příspěvek:80 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Ministerstvo školství schvaluje nová školská zařízení. Ještě před pár lety bylo obtížné či nemožné založit novou školu či školku. Jedná se o specifickou situaci, která po čase skončí, protože velké množství nově vznikajících škol bude brzy odpovídat demografické křivce a tak naplní potřebu společnosti v ČR. Na tuto skutečnosti reagují různě smýšlející subjekty (např. rychle rostoucí svobodná škola Erazim). Jako křesťané máme touhu srdce na tuto situaci aktivně reagovat. V prosinci 2022 nám byla ministerstvem schválena Základní škola Malina, jejíž otevření je připraveno na září 2024. Zařízení vychází z principů vzdělávání, jež popisuje E. G. White v knize Výchova. Tyto pilíře jsou identitou školy. Trojlístkem jsou PŘÍRODA, PRÁCE, CHARAKTER. Dalšími třemi pilíři jsou ODBORNOST, SVOBODA V ŘÁDU a VĚDOMÉ TECHNOLOGIE. Děti v této škole mají praktické příležitosti prohloubit principy NEW STARTU.

Zobrazit více

202518: Pobyty NEWSTART 2025
Prameny zdraví, z. s.

Rozpočet:670 000 CZK
Žádost o příspěvek:40 000 CZK
Schválený příspěvek:40 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Pobyty jsou postaveny na osmi jednoduchých principech programu NEWSTART. Během týdne na pobytu si mohou hosté v praxi vyzkoušet, jaký pokrok je možné učinit již za krátkou dobu důslednou aplikací zásad zdravého životního stylu. Nabízíme pohodlné ubytování, výbornou čistě rostlinnou stravu, masáže, rehabilitační cvičení, zdravotní i duchovní konzultace, často i vztahové poradenství, školu vaření a bohatý program přednášek z oblasti zdravého životního stylu.

Zobrazit více

202519: Časopis Prameny zdraví 2025
Prameny zdraví, z. s.

Rozpočet:340 000 CZK
Žádost o příspěvek:60 000 CZK
Schválený příspěvek:60 000 CZK
Vyúčtováno:0 CZK
Stav projektu:příspěvek schválen

Časopis Prameny zdraví – přinášení adventistického zdravotního poselství na bázi aktuálních a vědecky podložených informací o úplném zdraví – tělesném, duševním, duchovním a sociálním. Jde o aktivitu prvního kontaktu, jež je nedílnou součástí balíčku zdravotně-misijních služeb poskytovaných v rámci Oddělení zdraví ČSU CSAD. Časopis slouží členům církve a široké veřejnosti. Směruje čtenáře i na další misijní aktivity umožňující již i osobní kontakt (např. rekondiční pobyty),

Zobrazit více